2019-2024

Uchwała o wydanie opinii w sprawie przedstawionych wariantów układu geometrycznego przebiegu chodnika w związku z realizacją dokumentacji projektowej pn.”Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego w Szczecinie na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki”.