plan zagospodarowania przestrzennego osiedla

Osiedle o strukturze dwudzielnej. W części zachodniej z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej i niskiej intensywności, a w części wschodniej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Rozwój osiedla polegał będzie na stopniowym wysycaniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z wprowadzaniem usług wbudowanych i wolnostojących służących głównie obsłudze mieszkańców osiedla. Dla utrzymania jakości życia w osiedlu planuje się zachowanie lub wprowadzanie zieleni urządzonej o charakterze parkowym lub jako zieleni izolacyjnej zmniejszającej uciążliwość powodowaną przez ruch kołowy. Główny nacisk kładzie się na utrzymanie jakości w terenach zamieszkałych poprzez zachowanie standardów przyjętych dla Systemu Zieleni Miejskiej, tworzenie terenów sportu i rekreacji, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, rozwiązywanie problemu miejsc parkingowych, podnoszenie bezpieczeństwa i stwarzanie dogodności komunikacyjnej.