W sprawie organizacji festynu rodzinnego

UCHWAŁA NR LIX/212/15
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie organizacji festynu rodzinnego

Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 1 lit. a) w zw. z § 19 ust. 5 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się zorganizować festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla.

§ 2
Na organizację imprezy, o której mowa w § 1, przeznacza się kwotę 4000 zł (cztery tysiące złotych).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi osiedla.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
LIX/212/15
Data uchwały: 
22/04/2015
Kadencja: 
2015-2019