W sprawie organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/23/11
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie organizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci dnia 6 grudnia 2011 r.

Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się zorganizować imprezę mikołajkową dla dzieci z terenu osiedla Bukowe – Klęskowo dnia 6 grudnia 2011 r.

§ 2
Przeznacza się kwotę 635 zł (sześćset trzydzieści pięć złotych) na organizację imprezy, o której mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi osiedla.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
X/23/11
Data uchwały: 
30/11/2011
Kadencja: 
2011-2015