W sprawie współorganizacji wraz z Gimnazjum nr 29 Konkursu Językowego dla szkół Prawobrzeża „Mistrz Językowy”

UCHWAŁA NR LVI/205/15
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie współorganizacji wraz z Gimnazjum nr 29 Konkursu Językowego dla szkół Prawobrzeża „Mistrz Językowy”

Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 1 lit. a) oraz pkt 3 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się przystąpić do współorganizacji wraz z Gimnazjum nr 29 w Szczecinie Konkursu Językowego dla szkół Prawobrzeża „Mistrz Językowy”.

§ 2
Przeznacza się kwotę 200 zł (dwieście złotych) na organizację imprezy, o której mowa w § 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi osiedla.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Nr uchwały: 
LVI/205/15
Data uchwały: 
04/03/2015
Kadencja: 
2015-2019