W sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo na rok 2011

UCHWAŁA NR VIII/18/11
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo na rok 2011

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian planu rzeczowo – finansowego Rady Osiedla Bukowe – Klęskowo na rok 2011.

§ 2
Zmieniony plan rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi osiedla.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/18/11
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY RADY OSIEDLA BUKOWE-KLĘSKOWO NA ROK 2011

Lp.

Nazwa

Kwota
1. Diety 3400,00 zł
2.

Czynsz za lokal

1350,00 zł

3.

Materiały biurowe, wyposażenie, drobne artykuły żywnościowe

1500,00 zł

4.

Wspieranie grup trzeźwościowo-abstynenckich

3000,00 zł

5.

Festyn rodzinny

4003,38 zł

6.

Organizacja wycieczek autokarowych krajoznawczo-turystycznych

3000,00 zł

7.

Rajd promocji zdrowia

1600,00 zł

8.

Współorganizowanie imprez szkolnych i innych, w tym Bukowe Bałakanie

1500,00 zł

9.

Tablica upamiętniająca działaczy osiedlowych Panów: Tadeusza Gendaja, Krzysztofa Łągwę, Leszka Selmaja

3000,00 zł

10.

Współorganizacja wigilii dla emerytów i rencistów

500,00 zł

11.

Współorganizacja turniejów sportowych

1000,00 zł

12.

Współpraca ze środowiskami harcerskimi – wspólna organizacja imprez i wsparcie sprzętowe

1500,00 zł

13. Internet

1400,00 zł

14.

Współorganizacja konkursu krasomówczego

500,00 zł

15.

Organizacja imprezy mikołajkowej

631,62 zł

 

RAZEM:

27885,00 zł

 

Nr uchwały: 
VIII/18/11
Data uchwały: 
12/10/2011
Kadencja: 
2011-2015