W sprawie zmiany uchwały nr LVII/207/15

UCHWAŁA NR LIX/211/15
Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/207/15

Na podstawie § 19 ust. 6 pkt 1 lit. a) w zw. z § 19 ust. 5 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r., nr 20, poz. 353) Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr LVII/207/15 z dnia 25 marca 2015 r. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przeznacza się kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) na organizację imprezy, o której mowa w § 1.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
LIX/211/15
Data uchwały: 
22/04/2015
Kadencja: 
2015-2019